Výroční zpráva za rok 2014

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). ČAS je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. ČAS je sdružena v Radě vědeckých společností a je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina.

Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Historie vzniku PV ČAS

Formální zřízení PV ČAS se uskutečnilo po několikaměsíčních přípravách dne 11. ledna 2014 schválením návrhu založení pobočky výkonným výborem ČAS v rámci pracovního setkání složek ČAS 2014 na pražském Spořilově.

Iniciování vzniku PV bylo spojeno s otázkami budoucího směřování v té době stávající pobočky Třebíč. Tyto otázky byly řešeny na zasedání výkonného výboru ČAS dne 16. října 2013. V případě ukončení činnosti pobočky Třebíč by vyvstala otázka absence pobočky ČAS na Vysočině. Nabízelo se tedy řešení založit novou pobočku, která by měla rozšířenou oblast působnosti po celém kraji Vysočina. Dále bylo uvažováno, že členy PV by se mohli stát jednak dnes již bývalí členové pobočky Třebíč, jednak členové dalších astronomických organizací a spolků na Vysočině, a to především Jihlavská astronomická společnost (JAS) a Astronomický klub Pelhřimov (AKP) a dále i astronomičtí zájemci, kteří doposud nebyli registrováni v žádné z poboček či sekcí ČAS. Výkonný výbor ČAS tento návrh přijal a Miloš Podařil, člen výkonného výboru ČAS, byl pověřen iniciativou prvotních jednání s dalšími členy ČAS.

V pátek 18. října 2013 na 23. Podzimním knižním veletrhu došlo k setkání Miloše Podařila (předsedy JAS) se zástupci dalších astronomických subjektů, konkrétně s místopředsedou pobočky Třebíč a s členy výkonného výboru AKP. Návrh zřízení PV ČAS byl jednomyslně podpořen a výsledkem jednání byla společná iniciativa vzniku pobočky. Následovalo první společné pracovní setkání dne 13. prosince 2013 v kanceláři Jihlavské astronomické společnosti a zvolení přípravného výboru PV ČAS. Tříčlenný přípravný výbor pobočky ve složení Miloš Podařil, Rostislav Štork a Jakub Hraníček dostal za úkol do konce roku 2013 vypracovat koncept PV ČAS pro předložení výkonnému výboru ČAS na vědomí a k připomínkování.

Přípravný výbor znovu zasedal 11. ledna 2014. Na vlastní písemnou žádost podepsanou členy pobočky Třebíč byla tato pobočka zrušena a formálně byl schválen návrh na založení PV ČAS a jmenování přípravného výboru ze stran výkonného výboru ČAS ve stejném složení (tedy Podařil, Štork a Hraníček). Hlavními úkoly přípravného výboru bylo sjednotit a připravit členskou základnu nově vznikající pobočky, stanovit termín a místo a program ustavující schůze a všech formálních náležitostí s tím spojenými.

Ustavující schůze Pobočky Vysočina proběhla v pátek 14. února 2014 od 18:00 hodin v Jihlavě za účasti hosta Ing. Jana Vondráka, DrSc., předsedy ČAS a celkem 17 členů nové PV ČAS (ze současných 26). Na programu schůze byla úvodní řeč předsedy ČAS, představení stávajících astronomických subjektů v kraji Vysočina a především volba předsedy a členů výboru PV ČAS, se všemi náležitostmi. Tímto okamžikem byl přípravný výbor rozpuštěn.

Předsedou PV ČAS byl zvolen RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. a členy výboru PV ČAS byli zvoleni Bc. Miloš Podařil, Bc. Petra Váňová, Roman Šula, Ing. Martin Kotěra, RNDr. Rostislav Štork, Ph.D. a Bc. Mirek Dočekal. Slavnostní představní Pobočky Vysočina proběhlo v sobotu 12. dubna 2014 při Velkém setkání složek ČAS v Jihlavě.

Základní informace o PV ČAS

Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina

 • web: http://vysocina.astro.cz
 • e-mail: vysocina@astro.cz
 • telefon: +420 728 880 930 (Miloš Podařil, místopředseda); +420 777 889 193 (Jakub Hraníček, předseda)
 • Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2700551646/2010 (Fio Banka)
  IBAN CZ0720100000002700551646
  BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX

Centrální adresa ČAS (fakturační údaje):

 • Česká astronomická společnost
  Fričova 298, 251 65, Ondřejov
  Telefon: +420 226 258 451
  Email: cas@astro.cz
  IČO: 00444537

Volené orgány PV ČAS na čtyřleté funkční období 2014-2017:

 • RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (předseda)
 • Bc. Miloš Podařil (místopředseda)
 • Bc. Petra Váňová (hospodář)
 • Bc. Mirek Dočekal
 • Ing. Martin Kotěra
 • RNDr. Rostislav Štork, Ph.D.
 • Roman Šula

Jednání výboru PV ČAS a plenární schůze PV ČAS

V průběhu roku 2014 se uskutečnila jedna plenární schůze (14. února). Tato schůze byla schůzí ustavující. Plánovaná plenární schůze dne 22. srpna byla pro nízký počet přítomných členů dále vedena jako schůze výboru pobočky.

V roce 2014 se uskutečnilo celkem pět jednání výboru PV ČAS (14. března, 9. května, 4. července, 22. srpna a 28. listopadu).

V rámci jednotlivých plenárních schůzí PV ČAS se projednává zejména budoucí program (především aktivita směřující k veřejnosti) a jsou zhodnoceny uplynulé události. V mezidobí těchto schůzí se pak konají jednání výboru PV ČAS, na nichž se operativně řeší aktuální problémy.

Výbor obvykle výrazným způsobem nerozhoduje o otázkách, které by nebyly řešeny na plenárních schůzích. Z každé plenární schůze i z jednání výboru PV ČAS jsou vypracovány zápisy, které jsou obvykle do jednoho týdne elektronicky rozeslány všem členům PV ČAS. Tyto zápisy jsou též vystaveny na webových stránkách PV ČAS.

Členská základna PV ČAS ke dni 31.12.2014

 • Počet kmenových členů: 23
 • Počet hostujících členů: 3

Základní dokument PV ČAS

Základní dokumenty PV ČAS jsou oficiální dokumenty České astronomické společnosti. PV ČAS při své práci respektuje nařízení a směrnice České astronomické společnosti.

Cíle a koncepce PV ČAS

Jedním z hlavních cílů PV ČAS je zintenzivnění vzájemné spolupráce třech stávajících astronomických subjektů s pravidelnou činností na Vysočině (Třebíč, Jihlava, Pelhřimov) a usilování o rozšíření o další subjekty či města regionu = rozšiřování členské základy a rozšiřování odborného a popularizačního programu.

Rámcovým programem PV ČAS zůstane především popularizace astronomie a příbuzných vědních oblastí v Kraji Vysočina. Jako hlavní náplň tohoto programu lze uvést např. každoroční pořádání Astronomického semináře v jednom z měst na Vysočině nebo realizace projektu Astronomie v regionu zahrnující astronomické aktivity (odpolední pozorování Slunce, podvečerní přednáška a večerní pozorování oblohy) v různých městech Vysočiny. Nedílným úkolem PV ČAS je i podpora stávajících astronomických programů, jako jsou setkávání astronomů na hvězdárně v Třebíči, realizace Astronomického tábora JAS, pořádání Noci vědců aj.

Cílem PV ČAS je sjednocovat všechny zájemce o astronomii v Kraji Vysočina a vytvářet tak prostor pro vzájemnou komunikaci a společné aktivity. V této souvislosti Jihlavská astronomická společnost, Astronomický klub Pelhřimov i Hvězdárna Třebíč při DDM Třebíč pracují i nadále pod svojí právní subjektivitou a nadále existují ve formě samostatných občanských sdružení, resp. v podobě samostatných spolků působících v jejich mateřských městech.

Webová prezentace http://vysocina.astro.cz

V souvislosti se založením PV ČAS vznikla počátkem roku 2014 i nová webová prezentace pobočky s adresou http://vysocina.astro.cz.

Webová prezentace PV ČAS využívá serveru astro.cz a redakčního systému WordPress. Nejdůležitější funkcí webu je informovat o aktuální činnosti PV ČAS (web poskytuje přehled nadcházejících akcí pro členy i pro nejširší veřejnost). K dispozici jsou také veškeré důležité dokumenty výboru (např. zápisy apod.). Významnou součástí webu je rozsáhlý archiv, který krom fotogalerií obsahuje například i audiozáznamy a prezentace vybraných přednášek. Prostřednictvím samostatného webového formuláře se lze přihlásit k odběru elektronického zpravodaje, jehož prostřednictvím pobočka informuje o významnějších aktivitách.

PV ČAS dále na serveru astro.cz využívá dvě elektronické konference (konference výboru pobočky a konference všech členů pobočky).

Náhled webu http://vysocina.astro.cz

 

Činnost PV ČAS v roce 2014

Činnosti PV ČAS v roce 2014 probíhala v souladu s plánem akcí, který byl prezentován na plenární schůzi dne 14. března 2014. Na realizaci jednotlivých akcí PV ČAS se především podíleli členové PV ČAS, a to ve svém volném čas. Řada aktivit byla dále organizována ve spolupráci s Hvězdárnou Třebíč, Jihlavskou astronomickou společností a Astronomickým klubem Pelhřimov. Tyto spolupracující organizace zajistily v rámci spolupráce jak personální, tak přístrojové vybavení.

PV ČAS se jako nově vzniklá pobočka ČAS ujala hlavní organizace a hostila 12. dubna 2014 Setkání složek a kolektivních členů ČAS, které se uskutečnilo v prostorách Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Realizované vícedenní projekty

Podpora Astronomického tábora Jihlavské astronomické společnosti

Astronomický tábor Jihlavské astronomické společnosti (http://tabor.jiast.cz) je letní dětský tábor zaměřený na astronomii a příbuzné vědní oblasti. Většina vedoucích tábora je členy PV ČAS, která se na přípravě tábora podílí především výpomocí s odborným programem.

V letošním roce PV ČAS na Astronomickém táboře reprezentoval předseda pobočky Dr. Jakub Hraníček, který připravil celodenní aktivitu v podobě vědecké show.

Astronomický tábor 2014 probíhal na Hájence Černé lesy u Brtnice na Jihlavsku v termínu 16. až 28. července 2014. Tábora se účastnilo 60 dětí a 17 vedoucích.

Činnost pro veřejnost

Činnost PV ČAS zaměřenou na popularizaci astronomie pro školy a veřejnost lze rozdělit na tři hlavní skupiny:

 • Samostatná přednášková činnost
 • Samostatné pozorování Slunce a objektů noční oblohy
 • Celovečerní (případně i odpolední) program kombinující jednu či více popularizačních přednášek s odpoledním a nočním pozorováním oblohy.

A) Samostatná přednášková činnost

V roce 2014 PV ČAS realizovala řadu populárně naučných přednášek, a to zejména odborné přednášky pro základní školy. Též byly realizovány některé přednášky pro veřejnost. Níže je uveden stručný přehled těch nejvýznamnějších. Celkem bylo na těchto přednáškách přítomno 427 návštěvníků.

20.2.: Astronomie: SS + vzdálený vesmír ZŠ a MŠ Věž
24.4.: Astronomické úkazy v roce 2014 Obecní úřad Vyskytná
24.4.: Dveře nebe i pekla aneb reálné hrozby z vesmíru Antikvariát Jihlava
15.5.: Hvězdy a souhvězdí letní oblohy Městská knih. Pelhřimov
23.5.: Světla na nebeské klenbě, Noc Kostelů 2014 Pelhřimov
12.6.: Dr. Jiří Borovička: Čeljabinský meteorit rok poté Hvězdárna Třebíč
13.6.: Astronomie: Vzdálený Vesmír 2. ZŠ Pelhřimov
13.6.: Astronomie: Vzdálený Vesmír 2. ZŠ Pelhřimov
13.6.: Astronomie: Vzdálený Vesmír 2. ZŠ Pelhřimov
13.6.: Astronomie: Vzdálený Vesmír 1. ZŠ Pelhřimov
13.6.: Astronomie: Vzdálený Vesmír 1. ZŠ Pelhřimov
13.10.: Astronomie: Sluneční soustava 1. ZŠ Pelhřimov
13.10.: Astronomie: Sluneční soustava 1. ZŠ Pelhřimov
13.10.: Astronomie: Sluneční soustava 2. ZŠ Pelhřimov
13.10.: Astronomie: Sluneční soustava 2. ZŠ Pelhřimov
11.12.: Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo mudrce Městská knih. Pelhřimov
18.12.: Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo mudrce Muzeum Žďár n. Sázavou

 

Přednáška pro členy

27.3. Historky z historie astronomie I Jihlava
17.4. historky z historie astronomie II Jihlava

B) Samostatné pozorování pro veřejnost

V roce 2014 bylo realizováno celkem 9 samostatných pozorovacích akcí. Tyto akce navštívilo celkem 1282 návštěvníků. Každé z níže uvedených pozorování bylo doprovázeno odborným výkladem vztahujícímu se k právě pozorovanému objektu. Jednotlivé pozorovací akce byly předem oznamovány pomocí připravených letáčků, v novinách, na internetových stránkách PV ČAS.

29.3. Zimní + jarní souhvězdí Pelhřimov
4.4. Pozorování Marsu v opozici Pelhřimov
26.4. Pozorování Marsu v opozici Pelhřimov
6.6. Pozorování noční oblohy v N. Rychnově Nový Rychnov
7.6. Pozorování Marsu, Měsíce, Jupitera a Saturna Pelhřimov
6.7. Pozorování noční oblohy Běstvina, Golčův Jeníkov
17.10. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě Havlíčkův Brod
18.10. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě Havlíčkův Brod
21.12. Zlatá neděle na radnici v Pelhřimově Pelhřimov

Zlatá neděle na radnici, Pelhřimov

 

Přednášková činnosti kombinovaná s pozorováním

V roce 2014 bylo realizováno celkem osm aktivity tohoto typu. Souhrnný počet návštěvníků všech aktivity činil 597. Jedná se o tyto aktivity:

7.5. Přírodní a technické vzdělávání, Gymnázium Moravské Budějovice
19.7. Tajemství hvězdné oblohy nad hradem Orlík nad Humpolcem
24.7. Dětský tábor DDM Telč
9.8. Večerní prohlídky hradu Kámen anebo hrad ožívá po setmění
14.8. Dětský tábor Bělá u Hořepníka
26.9. Noc vědců 2014 v Pelhřimově a Jihlavě
8.11. Astronomický den + Astronomický seminář na hvězdárně v Třebíči

Pravidelné setkání členů PV v Třebíči

V roce 2014 pokračovalo pravidelné setkávání členů PV v Třebíči. Toto setkávání členů navázalo na dlouholetou tradici z dob pobočky Třebíč, jejímž tehdejším předsedou byl Roman Šula.

Shrnutí činnosti PV ČAS v roce 2014

  Počet akcí Počet účastníků
Samostatná přednáška 17 427
Samostatné pozorování 9 1 282
Přednáška + pozorování 8 597
Akce ostatní 14 207
CELKEM 2014 48 2 513

Další úspěchy

Dne 20.12.2014 se expedici skládající se ze členů Pobočky Vysočina České astronomické společnosti, Společnosti pro meziplanetární hmotu, Jihlavské astronomické společnosti a také Astronomického klubu Pelhřimov podařilo nalézt první z úlomků meteoritu – pozůstatku velmi jasného bolidu, který na Zemi dopadl 9.12.2014. Nálezcem je Ing. Tomáš Holenda, člen AKP. Nálezu byla věnována značná pozornost sdělovacích prostředků. Hledání probíhalo jižně od Nové Vsi u Nového Města na Moravě v oblasti vytipované dle výpočtu astronomů z Astronomického ústavu AV ČR. Jedná se o 23. meteorit s rodokmenem na světě, z toho 4 v ČR.

Spolupráce PV ČAS

 • Jihlavská astronomická společnost (letní tábor)
 • Astronomický klub Pelhřimov (akce v Pelhřimově a okolí)
 • Hvězdárna Třebíč (Astronomický den)
 • Gymnázium Pelhřimov (Noc vědců 2014)
 • Česká astronomická společnost (Noc vědců 2014)

Informace o činnosti PV ČAS

Webové prezentace (http://vysocina.astro.cz, http://www.astro.cz), regionální tisk, regionální rozhlas (Český rozhlas Region, pořad Tandem), plakáty na vývěsních plochách.

 

za výbor PV ČAS
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.