Výroční zpráva Pobočky Vysočina ČAS za rok 2017

Jedním z hlavních cílů PV ČAS je zintenzivnění vzájemné spolupráce třech stávajících astronomických subjektů s pravidelnou činností na Vysočině (Třebíč, Jihlava, Pelhřimov) a usilování o rozšíření o další subjekty či města regionu = rozšiřování členské základy a rozšiřování odborného a popularizačního programu.

Výroční zpráva Pobočky Vysočina ČAS za rok 2016

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). ČAS je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. ČAS je sdružena v Radě vědeckých společností a je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina.

Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Pozvánka na 4. Plenární schůzi Pobočky Vysočina České astronomické společnsoti

Výbor Pobočky Vysočina České astronomické společnosti zve členy pobočky na 4. plenární schůzi pobočky. Plenární schůze proběhne v pátek 20. ledna 2016 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 55, Jihlava). Začátek v 18:00 hod (před plenární schůzí proběhne veřejná přednáška RNDr. Jakuba Hraníčka, Ph.D. (Astronomické úkazy v roce 2017).

Kmenoví členové Pobočky Vysočina České astronomické společnosti na plenární schůzi obdrží knihu Nebeské perly české a slovenské astrofotografie.

Program:

  1. Zpráva o činnosti za rok 2016
  2. Zpráva o hospodaření za rok 2016
  3. Plán činnosti na rok 2017
  4. 100. výročí České astronomické společnosti v roce 2017

Pozvánka na 3. Plenární schůzi PV ČAS

Vážení členové Pobočky Vysočina České astronomické společnosti,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem výboru PV ČAS na plenární schůzi PV ČAS, která se bude konat v pátek 15. ledna 2016 od 17:00 hodin v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Plenární schůze se uskuteční v malovaném sále Muzea Vysočiny (Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava, http://muzeum.ji.cz/).

Předpokládaný program plenární schůze:

  • 17:00 Zahájení plenární schůze
  • 17:05 Přednáška Bolid Vysočina – rok poté a v souvislostech (přednáší Ing. Tomáš Holenda): Úspěšný první nález zbytku bolidu Vysočina (meteorit „Žďár“) se udál již před více jak rokem, 20. 12. 2014. Přednášející seznámí přítomné s dosud zjištěnými oficiálními skutečnostmi o bolidu, který rozzářil oblohu nad Vysočinou dne 9. 12. 2014. Jako přímý účastník úspěšné pátrací expedice amatérských astronomů z astroklubů v Jihlavě a v Pelhřimově přednášející vylíčí, jak takové hledání „jehly v kupce sena“ ve skutečnosti probíhá. Přednáška se bude také stručně věnovat základním poznatkům o podobných jevech (meteoroid, meteor, bolid, meteorit, meteorit s rodokmenem). Budou zmíněny i některé jiné pozoruhodné dopady meteoritů. Přítomní se dozvědí i o zajímavém a dosud neoficiálním nálezu z místa dopadu meteoritu „Žďár“ z května 2015. Přednáška bude provázena bohatým fotografickým a dokumentačním materiálem.
  • 17:50 Přednáška Astronomické úkazy v roce 2016 (přednáší Dr. Jakub Hraníček) Elongace Merkuru a jeho přechod před slunečním diskem 9. května 2016.18:00 Výroční zpráva PV ČAS za rok 2015 (přehled pořádaných akcí, hospodaření) Zhodnocení činnosti výboru PV ČAS (náměty, připomínky) Dotace RVS Plán aktivit PV ČAS na rok 2016, diskuze nad dalším směřování PV ČAS Informace z malého pracovního setkání vedení složek ČAS
  • 18:30 Závěr plenární schůze, diskuze

Za výbor PV ČAS

Jakub Hraníček, předseda

Výroční zpráva Pobočky Vysočina ČAS za rok 2015

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina. Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Výroční zpráva za rok 2014

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). ČAS je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. ČAS je sdružena v Radě vědeckých společností a je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina.

Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Více na samostatné stránce …

2. Plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS

V pátek 16. ledna 2015 proběhla v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava 2. Plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS.

V rámci programu předseda pobočky Jakub Hraníček představil výroční zprávu PV ČAS za rok 2014 a hospodářka pobočky Petra Váňová přítomné členy seznámila s hospodařením pobočky v roce 2014.

V další části programu Rostislav Štork a Miloš Podařil přítomné seznámili s informacemi ohledně hledání meteoritů Žďár.

Následovala přednáška Jakuba Hraníčka o Astronomických úkazech v roce 2015 a přednáška Rostislava Štorka o Plutu a planetách Sluneční soustavy.

Historie třebíčské astronomie

Vzpomínka bývalého předsedy na pobočku Třebíč ČAS

Před necelým rokem došlo k transformaci třebíčské pobočky ČAS na pobočku Vysočina a to sloučením se zájemci z Jihlavy a Pelhřimova. Vzhledem k tomu, že samotná třebíčská pobočka tím pádem de jure zanikla, stojí za to se trochu poohlédnout za téměř šesti destiletími fungování amatérské astronomie v Třebíči.

Za zrod třebíčské amatérské astronomie lze považovat rok 1957, kdy Zdeněk Kvíz postavil a uvedl do provozu malou astronomickou pozorovatelnu s odklápěcí střechou, jejíž konstrukce byla odkoukaná z kontrukce pozorovacích domečků na centrální plošině v Astronomickém ústavu v Ondřejově. Jen tak mimochodem je vhodné uvést, že po Zdeňku Kvízovi je Českou astronomickou společností každým druhým rokem udělována tzv. Kvízova cena pro mladé astronomy v oborech, kterými se Zdeněk Kvíz zabýval, tedy proměnné hvězdy, meziplanetární hmota a popularizace vědy. Zdeněk Kvíz však v roce 1969 emigroval do Austrálie v důsledku okupace Československa Ruskem, kde také předčasně zemřel shodou okolností 21. srpna 1993, tedy přesně na den na 25. výročí této události.

Po emigraci RNDr. Zdeňka Kvíze, CSc. však aktivity hvězdárny nestagnovaly, snad i díky tomu, že dokázal shromáždit dostatečný lidský potenciál, takže počet aktivních členů dále vzrůstal. Projevilo se to nejen aktivitami pro veřejnost, jako jsou přednášky či pozorovatelské demonstrace, ale i vlastní odborná činnost. Ta posléze vykrystalizovala do dvou oborů. Jednak pozorování proměnných hvězd, hlavně tedy zákrytových dvojhvězd, a dále pak pozorování zákrytů hvězd Měsícem. V osmdesátých letech dokonce třebíčská skupina pozorovatelů proměnných hvězd byla z celé republiky nejpočetnější, což se projevilo i při každoročních praktikách těchto pozorovatelů na hvězdárně ve Ždánicích na Kyjovsku (pod patronací tehdejší HaP MK Brno), kde pozorovatelé z Třebíče mnohdy tvořili až jednu třetinu veškerého osazenstva z celé země.

Hvězdárna Třebíč
Hvězdárna Třebíč

V roce 1985 se podařilo pod tehdejším vedením MUDr. Petra Hávy, CSc. postavit provozní budovu s přednáškovým sálem a projekční kabinou a další dřevěnou pozorovatelnu s odsouvací střechou a celý pozomek oplotit. Na sklonku 80. let se na nedalekém pozemku rozestavěla další pozorovatelna, tentokrát zděná s kruhovým půdorysem pro klasickou astronomickou kopuli, která zároveň byla i projektována jako dostatečně vysoká, aby se rozšířilo zorné pole více k obzoru, protože kolem hvězdárny za ta léta vyrostly stromy do výšky.Tato bohužel do dnešních dnů dokončena nebyla i přes opakované intervence na radnici. Důvodů je hned několik, především však nezájem radnice do něčeho takového investovat větší finanční částku. Aby toho nebylo málo, bylo členy třebíčské pobočky zjištěno koncem 90. let, že ačkoliv třebíčská radnice platí prostřednictvím Městského kulturního střediska provozní režii hvězdárny, tedy elektřinu, vodné a stočné a nějaký ten drobný částečný úvazek, tak všechny provozované stavby hvězdárny (tedy obě pozorovatelny a provozní budova) jsou stavby černé a teprve posléze je bylo nutno legalizovat.

Po roce 2000 se pobočka postupně potýkala s pomalým leč stálým úbytkem členů a snižováním aktivit, které se během let smrskly na pravidelná pozorování pro veřejnost a jednu až dvě přednášky ročně pro veřejnost. Podařilo se sice získat několik let po sobě prostředky na opravu staré Kvízovy pozorovatelny a umístění bronzové pamětní desky, kterou v roce 2007 u příležitosti 50. výročí existence hvězdárny odhalil RNDr. Jiří Grygar, CSc., ale jakýkoliv rozvoj brzdily dlouhodobě pravidelné personální změny ve vedení Městského kulturního střediska. Labutí písní bylo rozhodnutí o převedení provozu hvězdárny z MKS na Dům dětí a mládeže. Od té chvíle postupně došlo k tomu, že Třebíč jako jediné město na Vysočině sice mělo hvězdárnu i svoji regionální pobočku České astronomické společnosti, která však tuto hvězdárnu nemohla provozovat dle svého, vedení DDM si najalo svého člověka jak na astronomický kroužek, tak i na další aktivity, a ČAS si pro svoje aktivity de facto hvězdárnu jen půjčuje. Což samozřejmě vedlo k dalšímu snížení zájmu členů o aktivní činnost.

Během podzimu 2013 proto proběhla jednání mezi Třebíči a Jihlavou o případném sloučení, k čemuž se posléze přidal i Pelhřimov, a projednání návrhu vedení České astronomické společnosti zánik jedné a vznik nové pobočky schválilo. Zda je to krok správným směrem, to ukáže budoucnost. V každém případě ale je téměř jisté, že samostatná pobočka Třebíč by za stávajících okolností spěla pomalu, ale jistě ke smrtelné agónii, což je sice smutné, leč pravdivé konstatování.

Roman Šula, poslední předseda pobočky Třebíč ČAS, člen výboru Pobočky Vysočina